RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z RODO
PODSTAWA PRAWNA:

 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L numer 119 – dalej: RODO).

RODO jest unijnym prawem regulującym zasady ochrony danych osobowych, które obowiązuje od 25 maja 2018 r. Od tego dnia nasza Spółka przestrzega zasad określonych w RODO.

 

Kto jest administratorem danych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest KZ Nieruchomości Sp. z o.o. - siedziba: Piła, ul. Kilińskiego 8, KRS: 0001017178, NIP: 7642712680, REGON: 524356984, tel. + 48 884 089 777, e-mail: kontakt@kznieruchomosci.pl

W określonym stanie faktycznym status Administratora Danych należy również do KZ NIERUCHOMOŚCI Spółka cywilna M. Kittel-Zamojda i M. Zamojda, siedziba: 64-920 Piła, ul. Kilińskiego 8, NIP: 764-269-36-98, REGON: 381182796.

Nasze dane kontaktowe: kontakt@kznieruchomosci.pl, +48 884 089 777

Administrator Danych jest odpowiedzialny za bezpieczne i zgodne z prawem przetwarzanych danych osób fizycznych.

 

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej wykorzystujemy dane?

Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywać w następujących celach:

 • podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby przed zawarciem umowy oraz zawarcia i wykonania umowy pośrednictwa (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. b RODO) – „wykonanie umowy”,
 • udokumentowania wykonanej usługi lub umowy, na podstawie obowiązków wynikających z przepisów ustawy o rachunkowości i prawa podatkowego oraz w celu wypełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. c RODO) – „obowiązek prawny”,
 • zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora Danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,
 • ustalania, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,
 • uaktualniania i korygowania danych osobowych klientów i kontrahentów, jak również kontaktowania się z nimi w sprawach realizacji i obsługi ich wniosków, postulatów i reklamacji w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,
 • przeprowadzania analiz i badania satysfakcji klientów pod kątem lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów oraz optymalizacji procesów ich obsługi, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora Danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,
 • przesyłania zaproszeń na wydarzenia (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem potrzeb klientów oraz ich oczekiwań (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art.8 ust. 1 lit. f RODO oraz właściwe przepisy dot. komunikacji elektronicznej) – „zgoda osoby”;
 • obsługi spraw klientów i kontrahentów korzystających z zasobów naszych stron internetowych: https://www.kznieruchomosci.pl,https://www.facebook.com/KittelZamojda/?modal=admin_todo_tour, https://www.instagram.com/kznieruchomosci,https://www.linkedin.com/company/kz-nieruchomosci-s-c (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art.8 ust. 1 lit. f RODO oraz właściwe przepisy dot. komunikacji elektronicznej) – „zgoda osoby”;

 

Jak długo będziemy wykorzystywać dane?

Administrator Danych przechowywał będzie dane klientów i kontrahentów związane z zawarciem i obsługą umów przez okres niezbędny do wykonania umowy / realizacji usługi i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, tj. przez okres 10 lat lub do czasu przedawnienia roszczeń.

W przypadku przetwarzania danych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych przez okres do czasu złożenia przez sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania danych do końca okresu niezbędnego do ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody osoby - w razie wycofania zgody przez tę osobę (przy braku innej podstawy prawnej przetwarzania) bądź zgłoszenia sprzeciwu - zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach określonych w deklaracji zgody. Ponadto, przez 3 lata będziemy przechowywać dowód udzielonej zgody dla celów związanych z wykazaniem faktów na wypadek ewentualnych roszczeń dotyczących nieprawidłowego przetwarzania przez nas danych osobowych.

 

Jak mają państwa prawa?

Przysługują Państwu prawa:

 • dostępu do dotyczących Państwa danych oraz otrzymania ich kopii,
 • sprostowania (poprawiania) danych,
 • usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
 • do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 18 RODO),
 • do przenoszenia danych zgodnie z warunkami określonymi w art. 20 RODO
 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeżeli podstawą przetwarzania jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych, w tym profilowania,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • wycofania zgody w każdym czasie, w dowolnej formie, w tym na piśmie lub e-mailem na adres kontakt@kznieruchomosci.pl, względnie osobiście w siedzibie KZ Nieruchomości Sp. z o.o. w Pile przy ulicy Kilińskiego 8. Ewentualne wycofanie zgody na przetwarzanie danych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego Administrator Danych dokonywał na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Komu przekazujemy państwa dane?

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać:

 • organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 • podmiotom organizacyjnie i formalnie związanym z KZ Nieruchomości Sp. z o.o.:
  ✓ KZ NIERUCHOMOŚCI Spółka cywilna M. Kittel-Zamojda i M. Zamojda - siedziba: 64-920 Piła, ul. Kilińskiego 8 (w odniesieniu do przetwarzania danych w KZ Nieruchomości s.c. M. Kittel-Zamojda i M. Zamojda),
  ✓ Właścicielowi KZ Nieruchomości Magdalena Kittel-Zamojda - siedziba: 64-920 Piła, ul. Kilińskiego 8 (w odniesieniu do przetwarzania danych w tym podmiocie),
  ✓ Właścicielowi KZ Nieruchomości Marcin Zamojda - siedziba: 64-920 Piła, ul. Kilińskiego 8 (w odniesieniu do przetwarzania danych w tym podmiocie).
 • podmiotom związanym z KZ Nieruchomości Sp. z o.o. umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. licencjonowani pośrednicy nieruchomości, podmiot zapewniający naszej Spółce obsługę finansowo-księgową i podatkową, podmioty zapewniające naszej Spółce obsługę informatyczną, w tym usługi hostingu, doradcy kredytowi, kancelarie notarialne.
 • Administrator Danych deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych Klienta do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Zarząd KZ Nieruchomości Sp. z o.o.

This site uses cookies to better present content, ensure smooth and safe operation, and for statistical purposes. You can disable this mechanism in your browser settings. For more information, click here