RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z RODO
PODSTAWA PRAWNA:

 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L numer 119 – dalej: RODO).

RODO jest unijnym prawem regulującym zasady ochrony danych osobowych, które obowiązuje od 25 maja 2018 r. Od tego dnia nasza Spółka przestrzega zasad określonych w RODO.

 

Kto jest administratorem danych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest KZ Nieruchomości Sp. z o.o. - siedziba: Piła, ul. Kilińskiego 8, KRS: 0001017178, NIP: 7642712680, REGON: 524356984, tel. + 48 884 089 777, e-mail: kontakt@kznieruchomosci.pl

W określonym stanie faktycznym status Administratora Danych należy również do KZ NIERUCHOMOŚCI Spółka cywilna M. Kittel-Zamojda i M. Zamojda, siedziba: 64-920 Piła, ul. Kilińskiego 8, NIP: 764-269-36-98, REGON: 381182796.

Nasze dane kontaktowe: kontakt@kznieruchomosci.pl, +48 884 089 777

Administrator Danych jest odpowiedzialny za bezpieczne i zgodne z prawem przetwarzanych danych osób fizycznych.

 

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej wykorzystujemy dane?

Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywać w następujących celach:

 • podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby przed zawarciem umowy oraz zawarcia i wykonania umowy pośrednictwa (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. b RODO) – „wykonanie umowy”,
 • udokumentowania wykonanej usługi lub umowy, na podstawie obowiązków wynikających z przepisów ustawy o rachunkowości i prawa podatkowego oraz w celu wypełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. c RODO) – „obowiązek prawny”,
 • zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora Danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,
 • ustalania, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,
 • uaktualniania i korygowania danych osobowych klientów i kontrahentów, jak również kontaktowania się z nimi w sprawach realizacji i obsługi ich wniosków, postulatów i reklamacji w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,
 • przeprowadzania analiz i badania satysfakcji klientów pod kątem lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów oraz optymalizacji procesów ich obsługi, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora Danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,
 • przesyłania zaproszeń na wydarzenia (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem potrzeb klientów oraz ich oczekiwań (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art.8 ust. 1 lit. f RODO oraz właściwe przepisy dot. komunikacji elektronicznej) – „zgoda osoby”;
 • obsługi spraw klientów i kontrahentów korzystających z zasobów naszych stron internetowych: https://www.kznieruchomosci.pl,https://www.facebook.com/KittelZamojda/?modal=admin_todo_tour, https://www.instagram.com/kznieruchomosci,https://www.linkedin.com/company/kz-nieruchomosci-s-c (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art.8 ust. 1 lit. f RODO oraz właściwe przepisy dot. komunikacji elektronicznej) – „zgoda osoby”;

 

Jak długo będziemy wykorzystywać dane?

Administrator Danych przechowywał będzie dane klientów i kontrahentów związane z zawarciem i obsługą umów przez okres niezbędny do wykonania umowy / realizacji usługi i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, tj. przez okres 10 lat lub do czasu przedawnienia roszczeń.

W przypadku przetwarzania danych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych przez okres do czasu złożenia przez sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania danych do końca okresu niezbędnego do ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody osoby - w razie wycofania zgody przez tę osobę (przy braku innej podstawy prawnej przetwarzania) bądź zgłoszenia sprzeciwu - zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach określonych w deklaracji zgody. Ponadto, przez 3 lata będziemy przechowywać dowód udzielonej zgody dla celów związanych z wykazaniem faktów na wypadek ewentualnych roszczeń dotyczących nieprawidłowego przetwarzania przez nas danych osobowych.

 

Jak mają państwa prawa?

Przysługują Państwu prawa:

 • dostępu do dotyczących Państwa danych oraz otrzymania ich kopii,
 • sprostowania (poprawiania) danych,
 • usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
 • do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 18 RODO),
 • do przenoszenia danych zgodnie z warunkami określonymi w art. 20 RODO
 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeżeli podstawą przetwarzania jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych, w tym profilowania,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • wycofania zgody w każdym czasie, w dowolnej formie, w tym na piśmie lub e-mailem na adres kontakt@kznieruchomosci.pl, względnie osobiście w siedzibie KZ Nieruchomości Sp. z o.o. w Pile przy ulicy Kilińskiego 8. Ewentualne wycofanie zgody na przetwarzanie danych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego Administrator Danych dokonywał na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Komu przekazujemy państwa dane?

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać:

 • organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 • podmiotom organizacyjnie i formalnie związanym z KZ Nieruchomości Sp. z o.o.:
  ✓ KZ NIERUCHOMOŚCI Spółka cywilna M. Kittel-Zamojda i M. Zamojda - siedziba: 64-920 Piła, ul. Kilińskiego 8 (w odniesieniu do przetwarzania danych w KZ Nieruchomości s.c. M. Kittel-Zamojda i M. Zamojda),
  ✓ Właścicielowi KZ Nieruchomości Magdalena Kittel-Zamojda - siedziba: 64-920 Piła, ul. Kilińskiego 8 (w odniesieniu do przetwarzania danych w tym podmiocie),
  ✓ Właścicielowi KZ Nieruchomości Marcin Zamojda - siedziba: 64-920 Piła, ul. Kilińskiego 8 (w odniesieniu do przetwarzania danych w tym podmiocie).
 • podmiotom związanym z KZ Nieruchomości Sp. z o.o. umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. licencjonowani pośrednicy nieruchomości, podmiot zapewniający naszej Spółce obsługę finansowo-księgową i podatkową, podmioty zapewniające naszej Spółce obsługę informatyczną, w tym usługi hostingu, doradcy kredytowi, kancelarie notarialne.
 • Administrator Danych deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych Klienta do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Zarząd KZ Nieruchomości Sp. z o.o.

We respect your privacy!
Pliki cookies i pokrewne im technologie umożliwiają poprawne działanie strony i pomagają nam dostosować ofertę do Twoich potrzeb. Możesz zaakceptować wykorzystanie przez nas wszystkich tych plików i przejść do sklepu lub dostosować użycie plików do swoich preferencji, wybierając opcję "Zarządzaj plikami cookies".
See more